لغات بر اساس موضوع

در این قسمت ما سعی کردیم لغات، کالوکیشن و اصطلاحات مرتبط به هر موضوع را از کتاب‌ها و منابع گوناگون جمع آوری کرده و در دسته موضوعی مرتبط یادداشت نماییم. در آینده نزدیک تلاش ما بر تهیه کتابخانه برنامه ممرایز میباشد که کاربران سایت به راحتی با تلفظ لغات و مثال های کاربردی مربوط به آنها آشنا شوند.

لغات، کالوکیشن‌ها و اصطلاحات مرتبط به ورزش

  • لغات (Vocabulary)
  • کالوکیشن‌ها (Collocations)
  • اصطلاحات (Idioms)
  • عبارات‌ها (phrases)

لغات، کالوکیشن‌ها و اصطلاحات مرتبط به فیلم

  • لغات ورداسکیل آکسفورد ( Vocabulary – Oxford Word Skills)