زمان حال ساده در انگلیسی

0 404

زبان انگلیسی دارای زمان‌ها مختلفی است که هر یک کارایی خاص خود را دارند. در این قسمت به یادگیری کاربرد، ساختار و مثال‌های مرتبط با زمان حال ساده می‌پردازیم. ما برای یادگیری آسان کاربرد ها را در بعضی از زمان ها به چند دسته تقسیم کرده‌‌ایم تا زبان آموز بسته به سطح مورد نظر مطالب مورد نیاز خود را یاد بگیرد.

 

تعریف زمان حال ساده (Present Simple)

فعل در زمان حال ساده، حالت و چگونگی چیزی را که در حال حاضر و یا چندین بار اتفاق افتاده بیان میکند.

ساختار زمان حال ساده (Present Simple)

حالت مثبت

ادامه جمله  + فعل(مصدر) بدون to + فاعل

Subject + verb (infinitive without to) +……
He/She/It + verb without to + Object
I/ You/ We/ They + verb without to + Object

Example:
They live in Rome.
Julian starts work at nine o’clock and finishes at five.
I don’t eat meat.

حالت منفی

He/She/It + [does not or (doesn’t)] + verb without to

I/ You/ We/ They + [do not or (don’t)] + verb without to

حالت سوالی

Does + He/She/It + verb without to + Object

Do + I/ You/ We/ They + verb without to + Object

 

کاربرد‌های زمان حال ساده

1. To describe present truths or statements of fact.

هنگامی که ما می خواهیم یک واقعیت را بیان کنیم یا یک سوال بدون هیچ مرجع زمان بپرسیم، ما از زمان حال ساده استفاده می کنیم.

Example:
I live in Frankfurt.

She plays football but she doesn’t play tennis.

For breakfast he eats rice and drinks cold milk.

She works very hard.

My friend speaks four languages.

It rains a lot in Germany.

I don’t like horror films!

Do you smoke?

Does your sister have any children?

How much does it cost to buy an apartment in Frankfurt

2. Repeated actions & habits

برای تکرار یک عمل (عادت‌های روتین) ، کار (وضعیت) همیشگی و سرگرمی که معمولا همراه با قید‌های تکرار هستند.

Example:
I play football on Saturdays. (Habits)
I check my email every day. (Regular activity)
Yuki works at the bank. (Permanent situation)

3. Something that is always true (World truths).

بیانیه‌هایی که مربوط به بیان حقایق جهان و راه‌های بیان آن هستند.

Example:
The sun sets in the West.
Most babies learn to speak when they are about two years old.

Water boils at 100° Celsius.

Few people live to be 100 years old.

Wood floats on water.

Does it snow in the Sahara desert?

Do elephants live longer than humans?

Flowers don’t grow in the winter.

4. A fixed future

برای اشاره به وقایع (آینده) نزدیک برنامه ریزی شده و خارج از کنترل ما استفاده میشود.

Example:

Hurry up! The train departs in 10 minutes.

I leave Frankfurt at 5 o’clock in the morning and arrive in New York at midnight the next day.

She has a piano lesson after school today.

There’s no need to hurry. The train doesn’t leave for another 30 minutes.

When does the meeting begin?

5. Verbs of the senses and mental processes

با افعال که مربوط به تفکر (ذهن)، احساس و حواس پنجگانه هستند به کار میرود. مانند افعال زیر:

like     love    prefer  know    understand

hate    need   want   believe   remember

see     hear    taste   smell     look

Example:
She likes it in Germany.

I love lying in bed late on Sunday mornings.

I need to know right now.

She says she doesn’t know who did it, but I don’t believe her.

He doesn’t want to speak to you again.

This doesn’t taste very good, does it?

Do you remember the first time we met?

Do you smell something funny?

Does he understand which way to go?

6. In jokes, anecdotes and film or book summaries

The present simple tense is very often used in jokes and when telling a story to make the joke or story seem more immediate. This use of the present tense is sometimes called the graphic present. The present simple is also used to retell what happens in a book or film.

Example:

So in he walks with a parrot on his shoulder.

In his new film Robert Redford plays the part of a brave cowboy.

راه‌های تشخیص زمان حال ساده

اغلب از عبارت های (حالت های) زمانی مثل، هر روز، هفته ای یکبار یا یکی از روزهای هفته مثل در دوشنبه، همراه با این زمان استفاده میشود

 

نوع ترجمه آن در فارسی

در زبان فارسی برای ساختن زمان حال ساده کلمه ” می ” را به اول ریشه اصلی فعل زمان حال اضافه میکنند. در زمان حال ساده فعل در اشخاص مختلف صرف گشته و به پسوندهای م – ی – د و یم – ید – ند ختم میگردد.

به عنوان مثال صرف داشتن: دارم/ داری/ دارد/ داریم/ دارید/ دارند

 

ویدئو آموزشی، زمان و نحوه استفاده از حال ساده

 

ویدئو آموزشی، ساختار زمان حال ساده

 

لینک تست های تمرینی

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1

https://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-2

https://www.englishclub.com/grammar/verb-tenses_present-simple_quiz.htm

اگر می‌خواهید از تخفیف‌ها و جدید‌ترین مطالب آموزشی ما در ایمیل خود مطلع شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید:
شما می‌توانید هر زمان که مایل بودید، عضویت خود را لغو کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.