زمان گذشته ساده در انگلیسی

0 547

تعریف زمان گذشته ساده (Past Simple)

این زمان برای صحبت درباره عملی که در یک زمان خاص در گذشته پایان یافته است استفاده می شود.

 

نکات مهم

در انگلیسی برای درست کردن فرم گذشته افعال با قاعده (Regular verbs) در انتها -ed اضافه میکنیم. مثل:  Stopped

فرم گذشته افعال بی قاعده (Irregular verbs) متفاوت است و باید آنها را حفظ کرد.

فرم گذشته فعل be (am/ is/ are) به شکل (was/were) میباشد.

Example: I was born in 1987.
Was Sam upset when you saw her?

ساختار زمان گذشته ساده (Past Simple)

در زمان گذشته ما دو نوع ساختار داریم، گذشته فعل to be و گذشته سایر افعال .

حالت مثبت با فعل اصلی

I/ you/ we/ they/ he/ she/ it + past form of verb + Object

حالت منفی با فعل اصلی

I/ you/ we/ they/ he/ she/ it + did not (didn’t) + verb without to + Object

حالت سوالی با فعل اصلی

Did + I/ you/ we/ they/ he/ she/ it + verb without to + Object

حالت مثبت با فعل be

He/ she/ it + was + Object

I/ you/ we/ they + were + Object

حالت منفی با فعل be

He/ she/ it + was not (wasn’t) + Object

I/ you/ we/ they + were not (weren’t) + Object

حالت سوالی با فعل be

Was + He/ she/ it + Object

Were + I/ you/ we/ they + Object

کاربرد‌های زمان گذشته ساده

1. درباره عملی که در یک زمان خاص در گذشته شروع و پایان یافته است.

Example:
Ali got married at the age of 18.
Shakespeare was a famous playwright, poet and actor.

2. درباره عمل یا رویدادی که در زمان گذشته شروع و اکنون پایان یافته است.

Example:
She phoned me two hours ago.

3. عادت‌هایی در گذشته (یکسری از کارهایی که در گذشته انجام داده می‌شدند.)

Example:
I was afraid of ghost, when I was a child.

Yesterday I finished work went to store and bought a new shirt.

4. برای وضعیت/ حالتی که در یک بازه زمانی در گذشته داشته اید.

Example:
I was in the hospital for three days.

  1. Use with today, this morning, this week, etc. when these periods are finished at the time of speaking.

 

Example:
I didn’t shave today. (The day has passed. It means he will not shave today).

She wrote prescriptions this morning. (The morning is over)

6. برای دادن اطلاعات و جزئیات بیشتر

Example:
it landed in Florida this morning…..

Denver won by the comfortable score of 24-10.

7.در گزارش‌ها یا گفتگوهای خبری

Example:

She said: “I live in Frankfurt.”

He said: “I can speak 5 languages.”

He said he could speak 5 languages.

The new girl said: “My father is a millionaire!”

راه‌های تشخیص زمان گذشته ساده

معمولا قیدهای گذشته مانند لیست زیر همراه هستند:

  • Last….
  • …. Ago
  • Yesterday

 

نوع ترجمه آن در فارسی

اگر می‌خواهید از تخفیف‌ها و جدید‌ترین مطالب آموزشی ما در ایمیل خود مطلع شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید:
شما می‌توانید هر زمان که مایل بودید، عضویت خود را لغو کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.