ساختار‌های جمله

0 617

ساختار‌های جمله (Four type of sentence Structures)

 1. جمله ساده (Simple Sentence)
 • جمله ساده یک فاعل (subject)، فعل (verb) و مفعول (object) دارد.
 • فاعل و مفعول در جمله، اسم (noun) و ضمایر (pronouns) هستند.
 • از یک جمله‌واره غیر وابسته (independent clause) تشکیل میشود.

 

راه تشخیص فاعل و مفعول

 • وقتی که فعل در باره چه چیزی یا چه کسی خبر میدهد یا سوال میکند، آن فاعل است. [Who/What]
 • وقتی که فعل در باره چه چیزی یا کجا خبر میدهد یا سوال میکند، آن مفعول است. [Where/What]

 

Example:
Gary plays basketball   (Gary: Subject / Basketball: Object)
Life may exist on Europa.  (What may exist? = subject)

Subject = life, Verb = May exist

 

 

 1. جمله مرکب (Compound Sentence)
 • از دو یا چند جمله‌واره غیروابسته (independent clauses) تشکیل شده است، یعنی هر جمله به تنهایی معنی مستقل دارد که با یک کاما (،) یا حرف ربط همپایه (coordinating conjunction) یا با یک سمیکلون (؛)

 

در جملات مرکب (Compound Sentence) از دو نوع کلمه‌ی ربط می توان استفاده کرد:

 1. کلمات ربطی قیدی (conjunctive adverb)

این دسته از حروف ربطی بیان کننده، چگونگی ……..

conjunctive adverb (e.g. however, therefore), or

 

 1. کلمات ربطی همپایه (coordinating conjunction)
 • این دسته از کلمات ربطی برای ارتباط بین دو Clause که از نظر معنی مستقل هستند و به یکدیگر مرتبط نیستند استفاده می‌شود، به عبارتی برای ارتباط برقرار کردن بین دو Clause که هیچکدام تابع یکدیگر نباشند و ارزش یکسانی داشته باشند.
 • گذاشتن کاما یا ویرگول بعد از این کلمات ربطی اختیاری می‌باشد.
 • این دسته از کلمات ربطی شامل هفت حرف ربطی معروف به FAN BOYS هستند، و کلمه ربطی Because هم در این دسته قرار میگیرد.

FAN BOYS (For, and, nor, but, or, yet, so) + Because

Example:
Many astronomers believe in extraterrestrial life, but other disagree.
Many astronomers believe in extraterrestrial life; other disagree.

Subject = astronomers, verb= believe
Subject = others, verb = disagree
Coordinating Conjunctions = but

 

الگوی نگارشی جملات مرکب

A. Independent clause, coordinating conjunctionindependent clause.

Tom reads novels, but Jack reads comics.

B. Independent clause; conjunctive adverb,independent clause.

Tom reads novels; however, Jack reads comics.

C. Independent clause;independent clause.

Tom reads novels; Jack reads comics.

 

 1. جمله پیچیده (Complex Sentence)
 • از یک جمله‌واره غیروابسته (independent clauses) که دارای معنی مستقل است و یک یا چند جمله‌واره وابسته (dependent clauses) که به تنهایی معنی مستقل ندارند، تشکیل شده است.

If extraterrestrial life is ever discovered [S1=subordinate clause], it will change human history.[S2=independent clause]

S1; Subject = life, verb= is discovered
S2; Subject = It, verb= will change

 

در جملات پیچیده (Complex Sentence) از کلمات ربطی اتصال (subordinating conjunctions) استفاده میشود که پرکاربردترین آنها در زیر آمده است:

 • این کلمه به معنای تبعیت می باشد و یک subordinator قرار است آنچه را که بعدش می آید تابع چیز دیگری کند.
 • پیشوند Sub به معنای زیرین می باشد و این مبحث به ساختارهای زیرین و وابسته می پردازد.
 • برای این که یک clause وابسته شود، نیاز به یک subordination است که در ابتدای آن بیاید.
 • توابع subordination شامل سه دسته هستند:
  Adverb Clauses که نقش قیدی دارند.
  Adjective Classes که نقش صفتی دارند.
  Noun Clauses که نقش اسمی دارند.

 

الگوی نگارشی

A. ConjunctionDependent clause, independent clause
Although Tom reads novels, Jack reads comics.

B. Independent clause Conjunctiondependent clause
Jack reads comics Although Tom reads novels

C. Independent,nonessential dependent clause, Conjunction clause.
Jack Smith, who reads comics, rarely reads novels.

D. Independent essential dependent clause, clause.
People who read comics rarely read novels.

4. جمله مرکب-پیچیده (Compound-Complex Sentence)

 • از دو یا چند جمله‌واره غیروابسته (independent clauses) که دارای معنی مستقل است و یک یا چند جمله‌واره وابسته (dependent clauses) که به تنهایی معنی مستقل ندارند، تشکیل شده است.

Example:

Although no sign of life on other worlds has yet been found [S1=subordinate clause], the search continues [S2=independent clause], and many predict success. [S3=Independent clause]

S1, Subject = Sign, verb= has been found
S2, Subject = search, verb= continues
S3, Subject = many, verb= predict

 

اگر می‌خواهید از تخفیف‌ها و جدید‌ترین مطالب آموزشی ما در ایمیل خود مطلع شوید، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید:
شما می‌توانید هر زمان که مایل بودید، عضویت خود را لغو کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.